واردات و عرضه انواع جیبرلین های آزمایشگاهی:

Gibberellins:

 (GA)


GA4

 

GA7

 

GA3

 

و دهها مورد دیگر از شرکت سیگما آلدریچ - مرک و....

SIGMAALDRICH-MERCK

 

 

 


برای حمایت از ما امتیاز دهید