بنام خدا

این گروه تجاری هورمونهای رشد گیاهان کشاورزی را در حجم های مختلف از برندهای معتبر دنیا جهت مشتریان عزیز در کشور عرضه میدارد.

1نفتالین استیک اسید
  1نفتیل استیک اسید

6-بنزیل آمینو پورین

BAP

IBA

آبسیزیک اسید

اکسینایندول 3استیك

اسیدایندول 3بوتریک

اسید پتاسیم سالت

ایندول3بوتیریک اسید

هورمون اکسین
هورمون کنیتین
هیالورنیداز

1-naphthalenacetic acid (NAA) 1نفتالن استيك
2,4-D
3-indoleacetaldehyde acid (IAld) 3-   ايندول استالدييد
3-indoleacetic acid (IAA)                3- ايندول استيك
3-indolepyruvic acid (IPA)            3-   ايندول پيروويك
indolebutanoic acid (IBA)                  ايندول بوتانوييك

 

 و دهها مورد دیگر.

 

SIGMA ALDRICH سیگما آلدریچ- MERCKمرک

 

و دیگر برندها

 

 

 


برای حمایت از ما امتیاز دهید