α-Cellulose آنزیم

 آلفا سلولاز  آنزیم DEAE Cellolose سلولاز
         آنزیم آلفا آمیلاز                          آنزیم اوره آز               آنزیم اکسیداز 2N-4N
         آنزیم بتاگلوكوناز          آنزیم ديسموتاز                    آنزیم فوريلاز
       آنزیم كربنيك انيدراز            آنزیم لیپاز                آنزیم ماساراز پکتیناز
        آنزیم پروتئیناز K          آنزیم پروته از                    آنزیم پروتياز
         آنزیم پروکسیداز         آنزیم پنيسلين از                    آنزیم پکتیناز
         آنزیم ژلاتين از          آنزیم کاتالاز                    آنزیم کتیناز
    آنزیم گزيلاناز (زايلاناز)       آنزیم گلوكزاكسيداز                 آنزیم گلوكوآميلاز
          اتیل سلولز        اكسيدوردوكتازها                    ايزومرازها
           اپيمرازها          ترانسفرازها                فسفاتازها ( آنزیم فيتاز)
            ليازها            ليگازها                    هيدرولازها

برای حمایت از ما امتیاز دهید