نمایندگی واردات و فروش انواع اسید های چرب آزمایشگاهی  از کمپانی نمایندگی مرک MERCK و سیگماSIGMA-ALDRICH.

 

نمایندگی واردات و فروش انواع ویتامین های آزمایشگاهی .

 

نمایندگی واردات و فروش انواع سیتوکنینهای آزمایشگاهی .

 

نمایندگی واردات و فروش نانو مواد - نانو پودرها و نانو ذرات از برندهای مختلف دنیا.

 

نمایندگی واردات و فروش اکسین های رشد و کنترل گیاهان کشاورزی از شرکت مرک MERCK -انواع مواد شیمیایی سیگما آلدریچ SIGMA_ALDRICH و از کشورهای هند و

 

چین در حجمهای خرد و انبوه با درجه خلوص بالا.

 

نمایندگی واردات و فروش جیبرلین ها .

 

نمایندگی واردات و فروش انواع کلیه آنزیم های آزمایشگاهی.

 

α-Cellulose آنزیم - آلفا سلولاز - آنزیم DEAE Cellolose سلولاز - آنزیم آلفا آمیلاز- آنزیم اوره آز - آنزیم اکسیداز 2N-4N - آنزیم بتاگلوكوناز - آنزیم 

ديسموتاز- آنزیم فوريلاز - آنزیم كربنيك انيدراز - آنزیم لیپاز - آنزیم ماساراز پکتیناز - آنزیم پروتئیناز K - آنزیم پروته از - آنزیم پروتياز - آنزیم پروکسیداز -

آنزیم پنيسلين از - آنزیم پکتیناز - آنزیم ژلاتين از - آنزیم کاتالاز - آنزیم کاتالاز - آنزیم کتیناز - آنزیم گزيلاناز (زايلاناز) - آنزیم گلوكزاكسيداز - آنزیم گلوكوآميلاز

- اتیل سلولز - اكسيدوردوكتازها - ايزومرازها - اپيمرازها - ترانسفرازها - جیبرلین ها - فسفاتازها ( آنزیم فيتاز) - ليازها - ليگازها - هيدرولازها - پنتوزانازها -

کوآنزیم Coenzyme Q1

 

  

 

                

 

 

 

 

 

       
       

برای حمایت از ما امتیاز دهید